Bảng Giá LOHASUN

I. Bảng Giá Ống HDPE

a, BẢNG GIÁ ỐNG HDPE [Ấn vào đây để tải về…]

b, CHỨNG NHẬN – KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM [Ấn vào đây để tải về…]

II. Bảng Giá Ống Luồn Dây & Cáp Điện

a, BẢNG GIÁ ỐNG GÂN XOẮN HDPE [Ấn vào đây để tải về…]

b, BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN – RUỘT GÀ [Ấn vào đây để tải về…]

c, KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN LOHASUN [Ấn vào đây để tải về…]

c, BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN CÁP TRƠN HDPE – LOHASUN [Ấn vào đây để tải về…]

III. Bảng Giá Ống Thoát Nước HDPE [Ấn vào đây để tải về…]

IV. Bảng Giá Phụ Kiện HDPE LOHASUN

a, BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE HÀN NỐI TRONG 2019 [Ấn vào đây để tải về…]

b, BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE HÀN NỐI HAI ĐẦU [Ấn vào đây để tải về…]

c, BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE SIẾT JOONG [Ấn vào đây để tải về…]

d, BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE HÀN THỦ CÔNG [Ấn vào đây để tải về…]

V. Bảng Giá Phụ Kiện & Ống PPR [Ấn vào đây để tải về…]

VI. Bảng Giá Van Vòi Công Nghiệp <Đang cập nhật…>

VII. Bảng Giá Hệ Thống Tưới Tiêu

a, BẢNG GIÁ ỐNG TƯỚI LDPE – LOHASUN [Ấn vào để tải về…]

b, BẢNG GIÁ DỤNG CỤ LÀM VƯỜN AQUAMATE [Ấn vào để tải về…]

c, BẢNG GIÁ BÉC PHUN NÔNG NGHIỆP [Ấn vào để tải về…]

d, BẢNG GIÁ SÚNG PHUN TƯỚI AQUAMATE [Ấn vào để tải về…]

e, BẢNG GIÁ ỐNG NỐI NHANH AQUAMATE [Ấn vào để tải về…]

VIII. Bảng Giá Ống & Phụ Kiện uPVC [Ấn vào để tải về…]